Subject: uitvoering bindend advies periodieke aansluitbijdrage
Date: Tue, 2 Jun 2015 12:22:38 +0000
From: klantenservicewarmte

Geachte heer [klant],

Bedankt dat u uw vragen en opmerkingen alsnog in onderstaande e-mails heeft toegelicht.

Ik kan u melden dat Ennatuurlijk de beslissing heeft uitgevoerd zoals deze is opgenomen in het bindend advies (“De ondernemer brengt aan de consument ter zake de aansluitbijdrage tot en met 2014 jaarlijks niet meer dan een bedrag van € 86,90 exclusief btw in rekening.”). Voor 2015 heeft Ennatuurlijk de toegepaste indexatie expliciet aan u gecommuniceerd conform de overweging die de Commissie heeft gedaan om tot bovenstaande beslissing te komen.

Voor het jaar 2014 is de periodieke aansluitbijdrage in uw geval conform de beslissing in de advies 86,90 euro excl. btw.

Voor het jaar 2015 is de periodieke aansluitbijdrage voor u en voor alle andere klanten die deze betalen 125,19 euro excl. btw.

De periodieke aansluitbijdrage wordt na toepassing van een rentepercentage en deze indexatie die in het geschil ter discussie stond, jaarlijks vastgesteld.

Voorheen volgde Ennatuurlijk daarbij het Tariefadvies van de branchevereniging; na invoering van de Warmtewet (waarna geen jaarlijks Advies meer werd uitgebracht) past Ennatuurlijk dezelfde methodiek toe t.a.v. het rentepercentage en deze index. Ennatuurlijk maakt in deze, zoals ook de Warmtewet van ons vraagt, geen ongerechtvaardigd onderscheid jegens haar verbruikers aan wie deze periodieke bijdrage in rekening wordt gebracht. Uit de overwegingen van de Commissie hebben wij niet begrepen dat de Commissie met haar advies zelfstandig alvast de hoogte van een specifiek op u alleen van toepassing zijnde periodieke aansluitbijdrage voor de jaren na 2014 heeft willen vaststellen, noch dat zij dat voor de periodieke aansluitbijdrage voor alle verbruikers heeft willen doen.

Om bovenstaande reden wordt uw voorschot voor het huidige stookseizoen gehandhaafd zoals deze is vastgesteld op uw laatste jaarafrekening.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Ennatuurlijk]

Medewerker Expert Centrum


Van: Klant
Verzonden: vrijdag 29 mei 2015 21:40
Aan: klantenservicewarmte
Onderwerp:

Voor de duidelijkheid:

Als Ennatuurlijk het bindend advies niet volledig volgt, moet ik op 3 juni via de geschillencommissie beroep op de nakomingsgarantie van Energie Nederland maken, zo als het in de email van 18 mei geschreven.

(voor het opstellen van het contract heb ik wel uitstel verleend)

Met vriendelijke groet

[Klant]


On 2015-05-29 9:52, [Klant] wrote:

Geachte Heer [Ennatuurlijk],

Bedankt voor de reactie en de terugbetaling voor 2014 en voor het telefoongesprek!

Het verbaast mij dat u de aansluitbijdrage voor 2015 niet expliciet noemt, of hebt u de uitspraak anders begrepen?

Ik concludeer, dat de aansluitbijdrage in 2015 dan 86,90 +0,54% + btw = 87,34 + btw is:

Uitspraak:

“Daarom kan de commissie niet anders dan ingevolge de eis van de consument de aansluitbijdrage tot 2014 te beperken tot Euro 86,90 per jaar, te vermeerderen met btw. […] Wel vloeit uit het eerdere bindend advies voort dat de ondernemer op genoemd bedrag vanaf 2015 jaarlijks een indexatie mag toepassen, waarbij de commissie ervan uit gaat dat de ondernemer jaarlijks het percentage aan de consument cijfermatig toelicht.”

Het “genoemd bedrag”, de basis voor de indexatie, is 86,90 Euro.

Ik verwacht dat Ennatuurlijk de uitspraak tot 3 juni nakomt. Als u meer tijd nodig hebt, hoor ik graag hoeveel tijd u nodig hebt.

Email 18 mei:
- Ennatuurlijk noemt de correcte aansluitbijdrage voor 2014 en 2015. (ik mis 2015)
- Ennatuurlijk betaald de te veel betaalde aansluitbijdrage voor 2014 en 2015 terug (ik mis 2015)
- De correcte aansluitbijdrage wordt ook voor nieuwe voorschootnota’s toegepast. (niet gebeurt)
De nieuwe aansluitbijdrage moet later ook in het contract / tarievenblad.

Met vriendelijke groeten

[Klant]


On 2015-05-28 15:37, klantenservicewarmte wrote:

Geachte heer [Klant],

In deze e-mail reageer ik op uw e-mail van 18 mei jongstleden.

In haar bindend advies (dossier 89830) heeft de Geschillencommissie over de aansluitbijdrage aangegeven dat uit haar eerdere bindend advies voortvloeit dat de ondernemer vanaf 2015 het percentage van de jaarlijkse indexatie die zij toepast op de periodieke aansluitbijdrage aan u, de consument, cijfermatig toelicht.

Graag licht ik u, conform dit advies van de Commissie, de indexatie van de aansluitbijdrage toe.

Tot en met 2013 is de indexatie toegepast volgens de formule die door Energie Nederland is opgenomen in het Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers. Dit is door ons ook in de stukken die wij hebben aangeleverd voor de behandeling van de door u aan de Geschillencommissie voorgelegde klachten aangegeven.

De periodieke aansluitbijdrage wordt na toepassing van een rentepercentage en deze indexatie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor de indexatieformule wordt als basis genomen het indexcijfer voor CAO-lonen per uur van volwassenen en jeugdige werknemers inclusief bijzondere beloningen van de metaal- en elektrotechnische industrie alsmede met het producentenprijs-indexcijfer groep metaalproducten.

2013 Was het laatste jaar waarin Energie Nederland een Tariefadvies heeft uitgebracht. Vanaf 2014 hanteert Ennatuurlijk nog steeds dezelfde formule om de indexatie toe te passen. De indexering 2014 t.a.v. 2013 was 0,32%. Voor 2015 is deze lijn doorgetrokken met een Indexering van 0,54% t.o.v. 2014.

De periodieke aansluitbijdrage voor 2015 is door Ennatuurlijk voor alle aansluitingen in Meerhoven vastgesteld op € 125,19 exclusief BTW. Het hierin begrepen indexeringsbedrag voor 2015 t.a.v. 2014 is berekend op basis van een indexpercentage van 0,54%.

Hoewel de Commissie in haar advies spreekt over ‘tot 2014’ maar ook over ‘tot en met 2014’ neem ik aan dat zij bedoeld heeft dat in uw geval de periodieke aansluitbijdrage over 2014 met terugwerkende kracht is vastgesteld op € 86,90 per jaar.

Ennatuurlijk zal conform het advies van de Commissie aan u het verschil restitueren tussen de aan u in rekening gebrachte periodieke aansluitbijdrage over het jaar 2014 en het door de Geschillencommissie genoemde bedrag van € 86,90 € (zijnde € 37,64 exclusief BTW). Dit bedrag wordt vergoed middels bijgevoegde factuur.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Ennnatuurlijk]

Medewerker Expert Centrum